• โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย 5 กันยายน 2561 กลุ่มผู้สูงอายุตำบลวังอิทก  จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดูแล เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคเรื้อรัง ...
  ส่ง 9 ต.ค. 2561 02:06 โดย niroonr
 • โครงการลดละเลิกเหล้า 30 กันยายน 2561 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังอิทก ร่วมกัย อบต.วังอิทก จัดโครงการลด ละ เลิกเหล้า ป้องกันปัญหาอุบัต ...
  ส่ง 9 ต.ค. 2561 01:51 โดย niroonr
 • โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา 25 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก จัดโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น พ.ศ. 2561ณ .วัดกลางสุริยวงศ์ หมู่ที่ 5 ...
  ส่ง 9 ต.ค. 2561 01:36 โดย niroonr
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 200 รายการ ดูเพิ่มเติม »

  
    
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก  เรื่อง เผยแพร่เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลด
  ส่ง โดย niroonr
 • ประกาศ การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันรถยนต์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลงรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
  ส่ง โดย niroonr
 • ราคากลางถนน คสล. 1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแจว – บ้านนางชำนาญ หมู่ที่ 10บ้านพวงทอง ตำบลวังอิทก อ าเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เจ้าของโครงการ ...
  ส่ง 4 พ.ค. 2561 02:25 โดย Wangitok Tumbon
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 37 รายการ ดูเพิ่มเติม » • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทกเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ หรือทุพพลภาพ ของ อบต.วังอิทก (แก ...
  ส่ง 12 ต.ค. 2561 00:16 โดย Wangitok Tumbon
 • ขอเชิญสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ขอเชิญประชาชนตำบลวังอิทก สมัครเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อสล.)ผู้ที่จะสมัครเป็น อาสาสมัครท้อถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ต้องมีค ...
  ส่ง 11 ม.ค. 2561 21:29 โดย Wangitok Tumbon
 • การลงทะเบียนรับเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดปี 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบยกเลิกเงื่อนไขที่ที่ว่าผู้มีสิทธิรับเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต้องไม่เป ...
  ส่ง 8 ม.ค. 2561 01:14 โดย Wangitok Tumbon
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายใหม่) ดังนี้ ดูรายช ...
  ส่ง 12 ธ.ค. 2560 21:37 โดย Wangitok Tumbon
 • ประชาสัมพันธ์การบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ      ตามที่คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบมาตรการให้เงินช่วยเหลือ     เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ...
  ส่ง 1 ธ.ค. 2560 00:08 โดย Wangitok Tumbon
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวอื่นๆ