จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ

โพสต์6 มิ.ย. 2559 18:39โดยWangitok Tumbon
อบต.วังอิทก จัดกิจกรรมให้ความรู้ประชาชน และประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนทราบ ในวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ณ. หมู่ที่ 9 , 10 

Comments