ประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3

โพสต์25 ส.ค. 2558 02:44โดยWangitok Tumbon   [ อัปเดต 26 ส.ค. 2558 05:48 โดย niroonr ]
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 10 สิงหาคม 2558 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 เป็นเงิน 18,923,859 บาท และประชุมครั้งที่ 2 วาระที่ 2 และ 3 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 โดยที่ประชุมสภา มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
Comments