ราคากลางถนน คสล.

โพสต์4 พ.ค. 2561 02:25โดยWangitok Tumbon
1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแจว – บ้านนางชำนาญ หมู่ที่ 10
บ้านพวงทอง ตำบลวังอิทก อ าเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี2561 งบประมาณ 500,000.- บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบประมาณราคาที่ อบต.วังอิทก าหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 เมษายน 2561 เป็นจ านวน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)


1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเสวียง ทองจุ้ย – ประตูน้้า หมู่ที่ 10
บ้านพวงทอง ต้าบลวังอิทก อ้าเภอบางระก้า จังหวัดพิษณุโลก
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนต้าบลวังอิทก
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ่ายขาดเงินสะสม ประจ้าปี2561 งบประมาณ 440,000.- บาท
(สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบประมาณราคาที่ อบต.วังอิทก้าหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 เมษายน 2561 เป็นจ้านวน 435,000.- บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน)


1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสำรวย หมู่ที่ 3 บ้านวังอิทก
ตำบลวังอิทก อำเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลวังอิทก
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี2561 งบประมาณ 288,000.- บาท
(สองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบ
ประมาณราคาที่ อบต.วังอิทกำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 เมษายน 2561 เป็นจำนวน 284,000.- บาท (สองแสนแปดหมื่นสี่พัน
บาทถ้วน)1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากคลองชลประทาน – บ้านนางเสมอ หมู่ที่ 6
บ้านคลองกรับพวง ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี2561 งบประมาณ 295,000.- บาท
(สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ถนน คสล. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบ
ประมาณราคาที่ อบต.วังอิทก าหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 เมษายน 2561 เป็นจ านวน 265,000.- บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน)

Comments